การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานอากาศยานไร้คนขับ (UAV) สำหรับการบินถ่ายภาพ ระหว่างนักศึกษา สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และนักศึกษาฝึกงานของศูนย์ภูมิภาคฯ มทส. จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Visitors: 21,214