การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานเครื่องเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม CHC i90 GNSS ระหว่างนักศึกษา สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และนักศึกษาฝึกงานของศูนย์ภูมิภาคฯ มทส. จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Visitors: 21,215