เกี่ยวกับเรา

สำนักงานัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระหว่าง สทอภ. กับ มหาวิทยาลัย 5 แห่ง ได้แก่ ภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ภาคเหนือตอนล่าง (มหาวัทยาลัยนเรศวร) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยขอนแก่า) ภาคตะวันออก (มหาวิทยาลัยบูรพา) และภาคใต้ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ปัจจุบันพบว่า ขอบเขตความร่วมมือและรูปแบบการดำเนินงานโดนเน้นที่การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ บริหารวิชาการ ทั้งในเชิงยุทธศาสตร์และการสร้างคุณค่า ให้เป็นฐาน/เครื่องมือ ตอบสนองการทำงานทุกภาคส่วน ต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายพันธมิตรในทุกภาคส่วน เพื่อให้การขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ของด้านการสร้างและส่งคุณค่าครอบคลุมทั้งประเทศ

ดังนั้น จึงขยายความร่วมมือ เพิ่มขึ้นอีก 2 แห่ง ได้แก่ สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคกลางและภาคตะวันตก (มหาวิทยาลัยมหิดล) และศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือ มทส.) ให้เป็นหน่วยขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรม เพื่อใช้ติดตามและประสานที่ชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้ทั้งสองหน่วยงานสามารถติดตามการดำเนินงานโดยมีกรอบและแนวทางความร่วมมือทั้งสองฝ่ายได้ตกลงขอบเขตความร่วมมือกัน

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำบันทึกความร่วมมือกันภายใต้ระเบียงของ สทอภ. ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการร่วมกันระหว่าง สทอภ. และ มทส.

1. เพื่อส่งเสริมการกระชับความสัมพันธ์อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะและสร้างความเกี่ยวข้องในบทบาทและภาคกิจระหว่าง สทอภ. และ มทส. เพื่อสร้างความมั่นนใจในการร่วมมือกันในการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อดำเนินการวิจัย พัฒนา และการให้บริการทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. เพื่อส่งเสริมและเชื่อมโยงการเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม ผลักดัน งานวิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและภูมิสารสนเทศ รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อร่วมกันใช้เทคโนโลยีซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะด้านอวกาศ ด้านภูมิสารสนเทศ และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม ในการสร้างคุณค่าด้านการศึกษา การวิจัยและพัฒนาวิชาการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาด้านกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ ตลอดจนก่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน

5. เพื่อดำเนินการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนนวัตกรรมและองค์ความรู้ และพัฒนาบุคลากรส่งเสริมศักยภาพของสองหน่วยงานเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่บุคลากรซึ่งกันและกัน

6. เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควรร่วมกัน

Visitors: 21,214