การส่งเสริมเทคโนโลยีเชิงตำแหน่งความละเอียดสูงรองรับความร่วมมือการทดสอบเทคโนโลยี 5G เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

วันที่ 20 มีนาคม 2563

ผศ.ดร.พันทิพย์ ปิยะทัศนานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ และผศ.ดร.พยุงศักดิ์ จุลยุเสน หัวหน้าโคงการพัฒนารถแทรกเตอร์ขนาดเล็กขับเคลื่ออัตโนมัตที่มีความแม่นยำสูง

ร่วมหารือเพื่อร่วมโครงการการส่งเสริมเทคโนโลยีเชิงตำแหน่งความละเอียดสูงรองรับความร่วมมือการทดสอบเทคโนโลยี 5G เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

ระหว่างศูนย์ภูมิภาคฯ กับ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

เพื่อนำเสนอผลงานขอรับทุนวิจัยจาก สทอภฯ และบริษัทคูโบต้า จำกัด (ประเทศไทย)

Visitors: 17,131