การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และการประชุมคณะกรรมการร่วม

วันที่ 9 – 10 มีนาคม 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และการประชุมคณะกรรมการร่วม ระหว่าง สทอภ. และมหาวิทยาลัย 7 แห่ง ครั้งที่ 1/2563

ณ ห้องโซมิน่า โรงแรมโซเทลขอนแก่น และห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ หาวิทยาลัยขอนแก่น

Visitors: 9,596