แผนที่ฐาน (Base Map)

แผนที่ฐาน (Base Map) จากข้อมูลดาวเทียมไทยโชต, Ziyuan (ZY3), Spot-6 และ Spot-7 บันทึกภาพช่วงปื 2017-2019 มีรายละเอียดจุดภาพ 2 เมตร เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน GDร ชั้นข้อมูลดาวเทียมดัดแก้ มาตราส่วน 1:25,000 มีค่าความคลาดเคลื่อนทางตำแหน่ง (RMSE) ดีกว่า 6.25 เมตร (ASPRS) การให้บริการในรูปของ Web Map Tile Service (WMTS)

Link : https://gistdaportal.gistda.or.th/portal/home/index.html 

Visitors: 21,214