ข้อมูลภาพจากดาวเทียม Spot-6 และ Spot-7

ข้อมูลภาพจากดาวเทียม Spot-6 และ Spot-7 (จากโครงการธีออส-2) จากข้อมูลดาวเทียม Spot-6 และ Spot-7 บันทึกภาพช่วงปี 2016-2018 มีรายละเอียดภาพจุดภาพ 1.5 เมตร เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตฐาน FGDร ชั้นข้อมูลดาวเทียมดัดแก้ มาตราส่วน 1:25,000 มีค่าความคลาดเคลื่อนทางตำแหน่ง (RMSE) ดีกว่า 6.25 เมตร (ASPRS) ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทย

Link : https://www.gistda.or.th/main/th/node/946

Visitors: 21,214