ข้อมูลภาพจากดาวเทียม CEBER-4

ข้อมูลภาพจากดาวเทียม CEBER-4 (จากโครงการความร่วมมือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย สทอภ. ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนประเทศไทยในการให้บริการข้อมูลจากดาวเทียม CEBER-4) เป็นผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดจุดภาพ 5-80 เมตร ระดับผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการ Level-2A มีแนวถ่ายภาพ (Swath width) 60-866 กิโลเมตร

Link : https://www.gistda.or.th/main/th/node/946

Visitors: 21,214