โครงการประกวดการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้ (Application) เพื่อแจ้งเตือนและบริหารจัดการเพื่อรับมือกับภัยพิบัติล่วงหน้า (Early Warming Service : EWS)

โครงการประกวดการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้ (Application) เพื่อแจ้งเตือนและบริหารจัดการเพื่อรับมือกับภัยพิบัติล่วงหน้า (Early Warming Service : EWS) โดยมุ่งนั้นการสร้าง Prototype Mobile Application บนอุปกรณ์พกพา (Mobile Device) ในการแจ้งเตือนมาตรการต่าง ๆ เพื่อรับมือกับภัยพิบัติล่วงหน้า ลดความสูญเสียและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในมิติต่างๆ เช่น ชีวิต ทรัพย์สิน ความตื่นตระหนก ข่าวปลอม หรือ False Alam เป็นต้น ผ่านการแจ้งเตือนและระวังภัยในรูปแบบ Alet Message (Voice or Text Alarm) ไปยังอุปกรณ์พกพาแบบต่อตัวบุคคลซึ่งจะมีการอ้างอิงข้อมูลพิกัตความแม่นยำสูงจากดาวเทียม QZSS เพื่อสร้าง Alert Message ตามความแตกต่างเชิงพื้นที่ และสถานที่ โดยโครงการแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

1) Capacity Building ระหว่างเดือน กรกฎาคม-พฤศจิกายน 2563
ผู้เข้าร่วมจะได้รับการอบรม เสริมสร้างองค์วามรู้ ต่อยอดทักษะด้าน Programming / Management ผ่านรูปแบบ Streaming และ Webinar ตั้งแต่หลักการทำงานของตาวเทียมและการรับสัญญาณดาวเทียมนำทาง QZSS พื้นฐาน รวมไปถึงองค์ความรู้ในการบริหารจัตการภัยพิบัติส่วงหน้า ในเซิงของหลักการ อุปกรณ์ HW/SW ใน 4 ขั้นตอน ดังนี้

a) Create Scenario of Demonstation: ออกแบบมาตรการป้องกันต่าง ๆ ระดับป้องกันแต่ละพื้นที่ เพื่อรับมือเหตุการณ์ เช่น อุทกภัย สึนามิ ดินถล่ม เป็นต้น

b) Sustem Desien, Proiect Planning: เข้าใจหลักการและสามารถ นิยาม ตัวอุปกรณ์ HW ที่จำเป็น เช่น EWS Board Receiver and QZSS Receiver การต่อพ่วงสู่คอมพิวเตอร์ดึงข้อมูลและเพื่อพัฒนา Software รวมถึงการนำไปแสดงผลบน Interface Mobile Application

c) Prototvpe Development: พัฒนาและออกแบบชุดคำสั่งบนอุปกรณ์ต่อพ่วงให้สอดคล้องตามมาตรการที่ได้วางไว้

d) สาธิตการทำงาน / Poof of Cancept: กิจกรรมสาธิตในงาน Hackathon

2) Hackathon 17-18 ธันวาคม 2 วัน ณ SKP (เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือน กันยายน-ธันวาคม 2563)
ผู้เข้าร่วมแข่งขันในรูปแบบของทีม จำนวนตั้งแต่ 3-7 คน พัฒนาและออกแบบชุดคำสั่งตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อสาธิตการทำงาน / Ploof ofConcept โดยมีผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชนะจะได้เงินรางวัล จาก Sponsors และเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท

เกณฑ์การตัตสิน : 1) การนำไปใช้ได้จริง / 2) ความแปลกใหม่ (Innovative) / 3) การต่อยอดได้ในเชิงธุรกิจ

3) การสนับสนุนต่อยอด
- การศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น และต่อยอดธุรกิจร่วมกับบริษัทเอกชน เช่น SONY รวมถึง Startup จากประเทศญี่ปุ่น โอกาสเข้าร่วมโศรงการ MGA Summer School เพื่อผลักดัน Application จากการใช้ประโยชน์ QZSS ด้านอื่น ๆ (มีนาคม 2563)
- เข้า Port Progam EDP ของ สทอภ: สร้างโอกาสทางธุรกิจ ภายใต้โครงการต่อยอดในเชิงภาณิชย์ด้านการพัฒนา Application ด้านภูมิสารสนเทศ ร่วมกับ หน่วยงานพันธมิตรต่าง ๆ ของ สทอภ.

ติดต่อสอบถาม : นายทศวรรษ ฟูเกียรติสุทธิ์ โทร. 099-049-0009 

Visitors: 16,388