โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบและปรับเทียบคุณภาพข้อมูลดาวเทียมธีออส สำหรับพืชเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ความสำคัญของโครงการ

การสอบเทียบข้อมูลเชิงคลื่นและการสอบเทียบข้อมูลเชิงเรขาคณิต เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ใช้ในการปรับปรุงและประเมินสถานะของข้อมูลดาวเทียมให้เป็นไปตามมาตรฐาน เนื่องจากความผิดปกติและความเสื่อมของอุปกรณ์รับรู้จะเกิดความเสื่อมได้เมื่อดาวเทียมมีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี การสอบเทียบข้อมูลเชิงคลื่นและการสอบเทียบข้อมูลเชิงเรขาคณิตนี้ใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมธีออส 1 โดยมีพื้นที่ทดสอบเป็นพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ทั้งนี้เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ โดยที่พืชหลายชนิด เช่น ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง เป็นต้น มีปริมาณผลผลิตรายปีสูงที่สุดในประเทศ ทำให้การใช้เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลมีส่วนช่วยให้การประเมินผลผลิต การจำแนกชนิดของพืช หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่สามารถเพิ่มมูลค่า ลดต้นทุนการผลิต หรือประมาณการณ์ผลผลิตล่วงหน้า เป็นสิ่งจำเป็นและสามารถทำให้บรรลุผลได้ด้วยเทคโนโนโลยีดังกล่าว อย่างไรก็ตามในการนำภาพจากดาวเทียมธีออสมาใช้งานจำเป็นต้องมีการสอบเทียบข้อมูลเชิงคลื่นและการสอบเทียบข้อมูลเชิงเรขาคณิต เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่จะนำไปวิเคราะห์มีความถูกต้องและมีข้อมูลการสะท้อนช่วงคลื่นที่ถูกต้อง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อดำเนินการสอบเทียบเชิงคลื่นอุปกรณ์รับรู้ดาวเทียมไทยโชต 1 โดยใช้ค่าสะท้อนแสงของพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

2. เพื่อทดสอบความถูกต้องของค่าสะท้อนแสงจากภาพถ่ายระยะไกลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติดวงอื่นๆ ได้แก่ Landsat 8 และ Sentinel 2

3. เพื่อฝึกปฏิบัติและเตรียมพร้อมสำหรับการสอบเทียบเชิงคลื่นอุปกรณ์รับรู้ดาวเทียมไทยโชต 2

Visitors: 10,771