โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบและปรับเทียบคุณภาพข้อมูลดาวเทียมธีออส สำหรับพืชเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2563

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การตรวจสอบและปรับเทียบคุณภาพข้อมูลดาวเทียมธีออส สำหรับพืชเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง"

โดยผู้เชี่ยวชาญจาก สทอภ.  คุณอลงกต ปากาศ, คุณประโยชน์ ปวงจักร์ทา และคุณชายฉัตร มุษะนะ (นักวิจัยอิสระ) 

ณ ห้องประชุม C2-124 ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

Visitors: 17,131