การประชุมคณะกรรมการร่วม ระหว่าง สทอภ. และมหาวิทยาลัย (ศูนย์ภูมิภาคฯ) และประชุมเชิงปฏิบัติการ “Power of Regionalization พัฒนาทักษะเพื่ออนาคต Upskill – Reskill”

วันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2563 

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) จัดการประชุมคณะกรรมการร่วม ระหว่าง สทอภ. และมหาวิทยาลัย (ศูนย์ภูมิภาคฯ) และประชุมเชิงปฏิบัติการ  “Power of Regionalization พัฒนาทักษะเพื่ออนาคต Upskill – Reskill” 

โดย รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานกรรมการ สทอภ. และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ เรื่อง "Power of Regionalization : STI Partnership"

ทั้งนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง "Co – Creating Value From Agenda & Area Based" โดย ดร. ปกรณ์  อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ สทอภ.

ณ ห้องประชุมสุรนารี อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    

Visitors: 18,172