การประชุมเพื่อหาแนวทางประเมิน ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะน้ำท่วม และภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 22 ตุลาคม 2563

ผศ.ดร.พันทิพย์ ปิยะทัศนานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)

ประชุมเพื่อหาแนวทางประเมินผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะน้ำท่วมและภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา

Visitors: 18,172