วิดีโอและสื่อการเรียนรู้ • ผลงานรางวัลชนะเลิศ ประเภทนักเรียนนักศึกษา โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 1. นายอนิรุท พลสำโรง 2. นางสาวสุปราณี ภูมิพิลา 3. นางสาววรีรัตน์ แย้มกระโทก การแข่งขันการประยุกต์ใช้เทคโนโลย...

 • ผลงานรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทนักเรียนนักศึกษา โดยนักเรียนโรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1. นายภัคพล วุฒิพัฒนถาวร 2. นายฐปนพงศ์ ปริวุฒิพงศ์ 3. นางสาวนาโอะกะ คุระชิเกะ 4. นายณฐธนพล กิจ...

 • ผลงานรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทนักเรียนนักศึกษา โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1. นางสาวชลลดาวัลย์ เลาเจริญ 2. นายอัครพล แม่นชัยภ...

 • ผลงานรางวัลชมเชย ประเภทนักเรียนนักศึกษา โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นางสาวปฏิมา ทองภู การแข่งขันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ของ สทอภ. เรื่อง “GI เป...

 • ผลงานรางวัลชมเชย ประเภทนักเรียนนักศึกษา โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายชยานนท์ เกษหอม 2. นางสาวธัญญารัตน์ โลตุฤทธิ์ 3. นางสาวกฤตยา ไชยพลงาม 4. นายศุภวรรษ ระวังภัย 5. นางสาวน...

 • ผลงานรางวัลชมเชย ประเภทนักเรียนนักศึกษา โดยนักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวชลทิชา จิตมุ่ง 2. นายวีระพงษ์ สุขเกษม 3. นางสาวณภัสสรวง เมืองแก้ว 4. นางสาวหวันยิหวา พื้นผา 5. นาง...

 • ผลงานรางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลทั่วไป โดย 1. นายศุภกร เสริมชื่อ 2. นางสาวปวีณา ศิริโสภา การแข่งขันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ของ สทอภ. เรื่อง “GI เปลี่ยนโลก” ในวันศ...

 • ผลงานรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทบุคคลทั่วไป โดย 1. นายอาทร กูบกระโทก 2. นายเอกรัชต์ มังกรณ์ การแข่งขันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ของ สทอภ. เรื่อง “GI ...

 • ผลงานรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทบุคคลทั่วไป โดย นางสาวลดาวัลย์ ทานคำ การแข่งขันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ของ สทอภ. เรื่อง “GI เปลี่ยนโลก” ในวันศุกร์ที่ 20 ...

 • หลักสูตร Smart Application for Aseptic Tourism สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ร้นเครื่องดื่ม มน้ำมัน ร้านจำหน่ายของที่ระลึก รวมถึงมัคคุเทศก์ ที่สนใ...

 • หลักสูตร Smart Application for Aseptic Tourism สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ร้นเครื่องดื่ม มน้ำมัน ร้านจำหน่ายของที่ระลึก รวมถึงมัคคุเทศก์ ที่สนใ...

 • หลักสูตร Smart Application for Aseptic Tourism สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ร้นเครื่องดื่ม มน้ำมัน ร้านจำหน่ายของที่ระลึก รวมถึงมัคคุเทศก์ ที่สนใ...

 • หลักสูตร Smart Application for Aseptic Tourism สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ร้นเครื่องดื่ม มน้ำมัน ร้านจำหน่ายของที่ระลึก รวมถึงมัคคุเทศก์ ที่สนใ...

Visitors: 21,215