SAAT01 โรคอุบัติใหม่ การติดต่อ และการป้องกัน

หลักสูตร Smart Application for Aseptic Tourism สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ร้นเครื่องดื่ม มน้ำมัน ร้านจำหน่ายของที่ระลึก รวมถึงมัคคุเทศก์ ที่สนใจอยากสร้างแอปพลิเคชันเป็นของตนเองภายใต้แนวทางการท่องเที่ยวปลอดเชื้อ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวในการใช้บริการในสถานประกอบการ

Visitors: 6,463