การตรวจสอบความถูกต้องของภาพดาวเทียมที่ผ่านการปรับปรุงความถูกต้อง ด้วยกระบวนการ Cal/Val กับพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ความสำคัญของโครงการ

          การสอบเทียบข้อมูลเชิงคลื่นและการสอบเทียบข้อมูลเชิงเรขาคณิต เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ใช้ในการปรับปรุงและประเมินสถานะของข้อมูลดาวเทียมให้เป็นไปตามมาตรฐาน เนื่องจากความผิดปกติและความเสื่อมของอุปกรณ์รับรู้จะเกิดความเสื่อมได้เมื่อดาวเทียมมีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี การสอบเทียบข้อมูลเชิงคลื่นและการสอบเทียบข้อมูลเชิงเรขาคณิตนี้ใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมธีออส 1 โดยมีพื้นที่ทดสอบเป็นพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

          ทั้งนี้เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ โดยที่พืชหลายชนิด เช่น ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง เป็นต้น มีปริมาณผลผลิตรายปีสูงที่สุดในประเทศ ทำให้การใช้เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลมีส่วนช่วยให้การประเมินผลผลิต การจำแนกชนิดของพืช หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่สามารถเพิ่มมูลค่า ลดต้นทุนการผลิต หรือประมาณการณ์ผลผลิตล่วงหน้า เป็นสิ่งจำเป็นและสามารถทำให้บรรลุผลได้ด้วยเทคโนโนโลยีดังกล่าว อย่างไรก็ตามในการนำภาพจากดาวเทียมธีออสมาใช้งานจำเป็นต้องมีการสอบเทียบข้อมูลเชิงคลื่นและการสอบเทียบข้อมูลเชิงเรขาคณิต เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่จะนำไปวิเคราะห์มีความถูกต้องและมีข้อมูลการสะท้อนช่วงคลื่นที่ถูกต้อง


วัตถุประสงค์

          1. เพื่อดำเนินการสอบเทียบเชิงคลื่นอุปกรณ์รับรู้ดาวเทียมไทยโชต 1 โดยใช้ค่าสะท้อนแสงของพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

          2. เพื่อทดสอบความถูกต้องของค่าสะท้อนแสงจากภาพถ่ายระยะไกลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติดวงอื่นๆ ได้แก่ Landsat 8 และ Sentinel 2

          3. เพื่อฝึกปฏิบัติและเตรียมพร้อมสำหรับการสอบเทียบเชิงคลื่นอุปกรณ์รับรู้ดาวเทียมไทยโชต 2


แผนการดำเนินงาน

         1. สำรวจพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

         2. วางแผนถ่ายภาพโดยเลือกช่วงวัน และวงโคจรที่เหมาะสม

         3. เก็บข้อมูลภาคสนามด้วยเครื่องมือ Spectroradiometer ยี่ห้อ ASD รุ่น Fieldspec 3, Sunphotometer ยี่ห้อ Solar light รุ่น Microtops II, GPS, และ Notebook

         4. วัดค่าความสะท้อนแสง (Reflectance) ของพื้นที่ทดสอบ

         5. วัดสภาพชั้นบรรยากาศเหนือบริเวณพื้นที่ทดสอบ

         6. คำนวณค่าพลังงานแสงจากพื้นที่ทดสอบที่ตกกระทบอุปกรณ์รับรู้

         7. คำนวณค่าพลังงานแสงของพื้นที่ทดสอบจากข้อมูลดาวเทียมไทยโชต 1

         8. สอบเทียบอุปกรณ์รับรู้ดาวเทียมไทยโชต 1

         9. สรุปผลการดำเนินงาน


สิ่งที่คาดหวัง

         1. ความถูกต้องแม่นยำในการสร้างข้อมูลการสะท้อนช่วงคลื่นของพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

         2. การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษาจำนวน 20 คน

         3. การเตรียมความพร้อมในการสอบเทียบข้อมูลเพื่อใช้กับข้อมูลภาพดาวเทียมไทยโชต 2

วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2563 ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การตรวจสอบและปรับเทียบคุณภาพข้อมูลดาวเทียมธีออส สำหรับพืชเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง" โดยผู้เชี่ยวชาญจาก สทอภ.  คุณอลงกต ปากาศ, คุณประโยชน์ ปวงจักร์ทา และคุณชายฉัตร มุษะนะ (นักวิจัยอิสระ) ณ ห้องประชุม C2-124 ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

Link : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบและปรับเทียบคุณภาพข้อมูลดาวเทียมธีออส-สำหรับพืชเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

Visitors: 12,980