การแข่งขันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของ สทอภ. เรื่อง “GI เปลี่ยนโลก”

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) จัดการแข่งขันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของ สทอภ. 

เรื่อง “GI เปลี่ยนโลก”

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคฯ มทส. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธี และมอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน ดังนี้

ประเภทนักเรียนนักศึกษา

รางวัลชนะเลิศ : ผลงาน เกษตร NEWS

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ผลงาน GI FORCE

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ผลงาน เกษตรสมัยใหม่ใช้ GIS

รางวัลชมเชย  : ผลงาน GNSS, ฉันจะตามหาเธอ และ November


ประเภทบุคคลทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ : ผลงาน GI เปลี่ยนโลก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ผลงาน Superpower of GI (geo-informatics)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : สาเหตุน้ำท่วมปากช่อง

ณ ศูนย์การค้า Terminal 21 โคราช ชั้น LG


Visitors: 17,131