GI เปลี่ยนโลก : November

ผลงานรางวัลชมเชย ประเภทนักเรียนนักศึกษา 

โดยนักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคม

1. นางสาวชลทิชา จิตมุ่ง

2. นายวีระพงษ์ สุขเกษม

3. นางสาวณภัสสรวง เมืองแก้ว

4. นางสาวหวันยิหวา พื้นผา

5. นางสาววิภาพักตร์ ปั้นแจ้งอรุณ

การแข่งขันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ของ สทอภ. เรื่อง “GI เปลี่ยนโลก” ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. – 15.00 น. 

ณ ศูนย์การค้า Terminal 21 ชั้น LG นครราชสีมา

Visitors: 6,459