GI เปลี่ยนโลก : ฉันจะตามหาเธอ

ผลงานรางวัลชมเชย ประเภทนักเรียนนักศึกษา 

โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1. นายชยานนท์ เกษหอม

2. นางสาวธัญญารัตน์ โลตุฤทธิ์

3. นางสาวกฤตยา ไชยพลงาม

4. นายศุภวรรษ ระวังภัย

5. นางสาวนริศรา อารีรัมย์

การแข่งขันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ของ สทอภ. เรื่อง “GI เปลี่ยนโลก” ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. – 15.00 น. 

ณ ศูนย์การค้า Terminal 21 ชั้น LG นครราชสีมา

Visitors: 6,459