GI เปลี่ยนโลก : GNSS

ผลงานรางวัลชมเชย ประเภทนักเรียนนักศึกษา 

โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

นางสาวปฏิมา ทองภู 

การแข่งขันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ของ สทอภ. เรื่อง “GI เปลี่ยนโลก” ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. – 15.00 น. 

ณ ศูนย์การค้า Terminal 21 ชั้น LG นครราชสีมา

Visitors: 21,215