GI เปลี่ยนโลก : เกษตรสมัยใหม่ใช้ GIS

ผลงานรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทนักเรียนนักศึกษา 

โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. นางสาวชลลดาวัลย์ เลาเจริญ

2. นายอัครพล แม่นชัยภูมิ

การแข่งขันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ของ สทอภ. เรื่อง “GI เปลี่ยนโลก” ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. – 15.00 น. 

ณ ศูนย์การค้า Terminal 21 ชั้น LG นครราชสีมา

Visitors: 21,215