GI เปลี่ยนโลก : GI FORCE

ผลงานรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทนักเรียนนักศึกษา 

โดยนักเรียนโรงเรียนวารีเชียงใหม่

1. นายภัคพล วุฒิพัฒนถาวร

2. นายฐปนพงศ์ ปริวุฒิพงศ์

3. นางสาวนาโอะกะ คุระชิเกะ

4. นายณฐธนพล กิจศรีเจริญพร

การแข่งขันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ของ สทอภ. เรื่อง “GI เปลี่ยนโลก” ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. – 15.00 น. 

ณ ศูนย์การค้า Terminal 21 ชั้น LG นครราชสีมา

Visitors: 20,141