การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียนโครงการร่วมคืนป่าให้ประชาชน”

วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2563

GISTDA ร่วมกับ ศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียนโครงการร่วมคืนป่าให้ประชาชน”

ภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะที่ 1

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพย์ ปิยะทัศนานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคฯ มทส. เป็นตัวแทนศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเข้าร่วมการหารือในการประชุม

ณ โรงแรมพลูแมนขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น

Visitors: 18,172