พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

วันที่ 21 กรกฎาคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวัฒน์ มีวาสนา คณบดีสานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือฯ รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประธานในพิธีกล่าวแสดงความยินดีและกล่าวเปิดพิธีลงความความร่วมมือทางวิชาการ จากนั้น ผู้บริหารและพยานทั้งสองหน่วยงานลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ หลังจากนั้น ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กล่าวแสดงความยินดีในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และร่วมรับฟังการนําเสนองานวิจัยของสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ โดย ผศ.ดร.พันทิพย์ ปิยะทัศนานนท์

วัตถุประสงค์ของการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มทส. กับ GISTDA มีดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมการกระชับความสัมพันธ์อันรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะการสร้างความเกี่ยวข้องใน บทบาทและภารกิจระหว่างหน่วยงานเพื่อสร้างความมั่นใจในการร่วมมือกันในการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อดําเนินการวิจัย พัฒนา และการให้บริการทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ สารสนเทศ รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

3. เพื่อดําเนินการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างขีด ความสามารถให้แก่บุคลากรซึ่งกันและกัน

4. เพื่อการพัฒนาบุคลากร และส่งเสริมศักยภาพของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาและประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และอื่นๆ

Visitors: 18,169