เกี่ยวกับงานโครงการ

หลักการและเหตุผล

           อุทยานธรณีโลกสตูล เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีที่ได้รับการจัดตั้งให้เป็นมรดกโลกแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย โดยพื้นที่ครอบคลุมหลายอำเภอของจังหวัด และมีคววามหลากหลายของทรัพยากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งซากดึกดำบรรพ์ ทำให้การจัดการท่องเที่ยวส่วนใหญ่มุ่งเน้นนำเสนอการเที่ยวชมซากดึกดำบรรพ์ และการท่องเที่ยวทางทะเล ในขณะที่จังหวัดสตูลยังคงมีแหล่งทรัพยากรที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ พืชพรรณและภูมิปัญญา ดังนั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยวบริเวณอุทยานธรณีโลกสตูล ที่มุ่งเน้นเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวอย่างมีความรู้และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยว โดยชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการท่องเที่ยวด้วย โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการสื่อความหมายโดยใช้พืชพรรณไม้เด่นเป็นเครื่องมือในการเสนอเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณอุทยานธรณีโลกสตูล และถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างนักสื่อความหมายด้านพรรณพืชในท้องถิ่นผ่านกระบวนการอบรมมักคุเทศก์พรรณไม้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน รวมถึงการเก็บข้อมูลทางพันธุกรรมของพันธุ์ไม้เด่น 3 สายพันธุ์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับการอ้างอิง  การดำเนินโครงการจะเป็นการบูรณาการและสร้างความร่วมมือระหว่างนักพฤกษศาสตร์ นักวิจัย และชุมชน การคัดเลือกจุดศึกษาจะพิจารณาจากบริเวณที่มีความต้องการเร่งด่วน ในบริเวณอุทยานธรณีโลกสตูล เช่น กลุ่มอุทยานแห่งชาติ กลุ่มชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีมากกว่า 4 จุด การดำเนินการของโครงการจะทำการรวบรวมข้อมูลพรรณไม้ทั้งจากข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลจากบุคคล ภูมิปัญญาการใช้พรรณไม้ท้องถิ่น รวมไปถึงการสำรวจพรรณไม้ ระบุชนิด จัดกลุ่มตามความลำดับความสำคัญทั้งใช้เชิงการใช้ประโยชน์และเชิงอนุรักษ์ ทางโครงการจะดำเนินการประเมินศักยภาพทางการท่องเที่ยวของจุดศึกษานั้นๆ หากเป็นบริเวณอุทยานแห่งชาติจะประเมินบริเวณที่ได้จัดทำเป็นเส้นทางศึกษาทางธรรมชาติแล้ว หากเป็นแหล่งชุมชนใกล้เคียงอุทยานธรณีจะประเมินจากฐานทรัพยากรพรรณไม้และภูมิปัญญาท้องถิ่น จากนั้นจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดการการสื่อความหมายให้ตอบสนองต่อพื้นที่และความต้องการของชุมชน ข้อมูลพรรณไม้ที่ได้จากการสำรวจจะถูกนำเข้าฐานข้อมูล Navanurak เพื่อการพัฒนาต่อยอด และใช้เป็นเครื่องในการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการพัฒนาจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน บริเวณอุทยานโลกสตูลในอนาคต

วัตถุประสงค์

         1. เพื่อสำรวจชนิดพืชพรรณและใช้เป็นตัวชี้วัดประเมินศักยภาพของเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

         2. เพื่อพัฒนาระบบสื่อความหมายพรรณไม้เด่นในการเสนอเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บริเวณอุทยานธรณีสตูล จัดลำดับความสำคัญและความอ่อนไหวของไม้หายากเพื่อการอนุรักษ์

         3. เพื่อสร้างปฏิทินพันธุ์ไม้เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์การท่องเที่ยวจังหวัดสตูล

         4. เพื่อสร้างเครือข่ายนักสำรวจพรรณไม้ในชุมชนท้องถิ่น

         5. เพื่อสร้างเครือข่ายนักสื่อความหมายหรือมักคุเทศก์พรรณไม้เด่นบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

         6. เพื่อนำข้อมูลพรรณไม้เด่นบริเวณอุทยานธรณีโลกสตูล ตลอดจนเรื่องราว และภูมิปัญญา เข้าแพลตฟอร์ม Navanurak

เป้าหมาย

         1. ชุมชนตระหนักถึงศักยภาพทางการท่องเที่ยวจากข้อมูลพรรณไม้และเรื่องราว

         2. เพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ผ่านการนำเสนอข้อมูลพรรณไม้

         3. สมาชิกในชุมชนสามารถเก็บข้อมูลพรรณไม้เบื้องต้นได้

         4. เกิดการกระตุ้นการอนุรักษ์พันธุ์ไม้เมืองสตูล จากการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยการจัดการสื่อความหมาย

         5. คนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเป็นผู้สื่อความหมายพรรณพืชในท้องถิ่นหรือเป็นผลพลอยได้ที่มาจากการท่องเที่ยว

         6. เพิ่มโอกาสในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ในท้องถิ่น

Visitors: 6,463