การประชุมการจัดทำผังน้ำ

วันที่ 7 ธันวาคม 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพย์ ปิยะทัศนานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) เข้าร่วมการประชุมการจัดทำผังน้ำ ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 โดยมี พลเอก ธัญญา เกียรติสาร ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานการประชุมดังกล่าว

ณ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 

Visitors: 18,172