การนิเทศนักศึกษาฝึกงาน มทร.อีสาน

วันที่ 14 ธันวาคม 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพย์ ปิยะทัศนานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (มทส.) ต้อนรับและร่วมหารือกับ อาจารย์​ ดร.วิลาวัณย์ ประสมทรัพย์ และ อาจารย์​ ดร.ติณณ์ ถิรกุลโตมร ในการนิเทศฝึกงานนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน

ณ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)

Visitors: 17,131