ประชุมเชิงปฎิบัติการ Powering of Regionalizaton: เมืองนวัตกรรมพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC Sandbox)

วันที่ 17-18 ธันวาคม 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพย์ ปิยะทัศนานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ Powering of Regionalizaton : เมืองนวัตกรรมพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC Sandbox) ซึ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการร่วม ระหว่าง สทอภ. และมหาวิทยาลัย (ศูนย์ภูมิภาคฯ) ครั้งที่ 1/2564

ณ ห้องประชุมชมทะเล 1 โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี และ ณ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

Visitors: 17,131