การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2564

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพย์ ปิยะทัศนานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งหารือแนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ โดยมี พลเอก ธัญญา เกียรติสาร ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก และประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Visitors: 9,594