โครงการแผนการพิสูจน์ความชำรุดเสียหายขององค์พระนอนหินทราย วัดธรรมจักรเสมาราม ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

ทีมนักวิจัยฯ ดำเนินการเก็บตัวอย่างหินทราย เพื่อพิสูจน์ด้วยเครื่องมือวิทยาศาตร์ขั้นสูง และแสงซินโครตรอน ในการหาแหล่งที่มาของหินตัดที่สร้างองค์พระนอน 1,300 ปี ในโครงการ “แผนการพิสูจน์ความชำรุดเสียหายขององค์พระนอนหินทราย วัดธรรมจักรเสมาราม ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา” ภายใต้การกำกับวิธีการเก็บตัวอย่างจากผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลปากร

Visitors: 9,594