นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนำเสนอการรายงานผลการฝึกงาน

วันที่ 12 มีนาคม 2563

นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำเสนอโครงการการเปรียบเทียบค่าดัชนีพืชพรรณจากการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมรายงานผลการฝึกงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.พันทิพย์ ปิยะทัศนานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) เป็นผู้ให้คำแนะนำ

Visitors: 18,172