การประชุมคณะกรรมการร่วม ระหว่าง สทอภ. และมหาวิทยาลัย (ศูนย์ภูมิภาคฯ) ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 18-19 มีนาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) และ ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.พันทิพย์ ปิยะทัศนานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) นางสาวศลิษา สาหร่ายสำโรง เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วม ระหว่าง สทอภ. และมหาวิทยาลัย (ศูนย์ภูมิภาคฯ) ครั้งที่ 2/2564 หัวข้อ “Space and Geoinformatics Technologies for Clean Environment for Better Life: เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 

ณ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม

Visitors: 9,594