การอบรมสร้างและใช้งาน Smart Application สำหรับการท่องเที่ยวปลอดเชื้อ

หลักการและเหตุผล

          ตามที่ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงในทุกภาคส่วน และในธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นรายได้หลักของประเทศไทย การรอให้ธุรกิจท่องเที่ยวฟื้นตัวจะก่อให้เกิดการตัดราคา การขายโปรโมชั่นแบบขาดทุน ทำให้การท่องเที่ยวไม่มีความยั่งยืน แรงงานไม่ได้ใช้ศักยภาพในการกลับเข้าสู่ระบบธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลให้ธุรกิจการท่องเที่ยวเกิดการชะลอตัว และหากไม่คำนึงถึงความปลอดภัยจากเชื้อโรคในสถานการณ์โรคระบาดนี้จะทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการแพร่ระบาดเชื้อโรคข้ามประเทศ ก่อให้เกิดการติดเชื้อและการกลายพันธุ์ในที่สุด

          ดังนั้น หลักสูตร Smart Application for Aseptic Tourism นี้ จึงมุ่งเน้นในการเสริมสร้างทักษะให้ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว ให้สามารถสร้างเว็ปไซต์และแอพพลิเคชั่นของตนเอง อีกทั้งยังแนะนำเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์และแสดงกิจกรรมการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อผ่านทางเว็ปไซต์และแอพพลิเคชั่น เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว ก่อให้เกิดสังคมการท่องเที่ยวปลอดเชื้อที่สร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับประเทศไทยและยกมาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวแบบปลอดเชื้ออีกด้วย

 

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อฝึกอบรมการสร้างแพลตฟอร์มที่สามารถรวบรวมข้อมูล ติดตามกิจกรรมปลอดเชื้อของสถานประกอบการ และแสดงผลของกิจกรรม ผ่านทาง Web application for aseptic tourism แบบ Near real-time

          2. เพื่อสร้างแนวทางการท่องเที่ยวปลอดเชื้อทั้งในภาวะที่เกิดโรคระบาดรุนแรงและในสถานการณ์ปกติ

          3. เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจในการท่องเที่ยวปลอดเชื้อทำให้ Smart application for aseptic tourism มีความยั่งยืนต่อไป

 

ทักษะเป้าหมายของหลักสูตร

          1. ทักษะการสร้างเว็ปและแอพพลิเคชั่นสำหรับการท่องเที่ยวปลอดเชื้อ

          2. ทักษะการใช้สารเคมีแต่ละประเภทในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างเหมาะสมกับสถานประกอบการแต่ละประเภท

          3. ทักษะการติดตามกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็ปและแอพพลิเคชั่น

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)

          1. พัฒนาต่อยอดความรู้และทักษะในวิชาชีพธุรกิจการท่องเที่ยว

          2. ก่อให้เกิดกลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่ใส่ใจในเรื่องสุขอนามัยของนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยว

          3. เกิดภาพรวมของประเทศในด้านสาธารณสุขมูลฐานที่ดีขึ้น และยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวแบบปลอดเชื้อ


Visitors: 16,388