หลักสูตร การสำรวจจากระยะไกลด้วยดาวเทียมสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน (Remote Sensing from Satellite for Beginners)

วันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2564

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจัดการฝึกอบรม หลักสูตร การสำรวจจากระยะไกลด้วยดาวเทียมสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน (Remote Sensing from Satellite for Beginners) ภาคปฏิบัติและภาคสนาม

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Visitors: 9,595